Tuesday, July 19, 2011

रात्रीच्या त्या चांदण्या....

रात्रीच्या त्या चांदण्या....
लुकलुकणाऱ्या तुझ्याच आठवणीत,
तुझ्या नसण्याचा तो
घाव भरण्यासाठी...

पंघारल्या होत्या त्यांनाच
मी रडणाऱ्या थंडीत,
त्यांनी हि कापसा सारख जपल रे
क्षणा क्षणाला तुझी म्हणून

आजही तश्याच आहेत त्या
माझी राखण करीत,
रात्रीच्या एकलेपणाला
तुझ्या असण्याचा प्रकाश पसरवीत

पण आत्ता माझ्या सोबतीला तू
अन...त्या मात्र कुठेतरी
एकट्या...........माझ्या सुखाचा....
आनंद साजरा करीत....~~~पिनल!!

Wednesday, July 13, 2011

भावना!!!

भावनांच्या ह्या गर्दीत कुठे

हरवली कदाचित मी...

अन भावनांना आवर घालता घालता...

बेभान झाली मी..इतरांसाठी.... ह्या भावनांना

लपवणे आणि बांध घालणे,

आवरणे त्यांना....

अन मग वाटते एक दिवस

ह्या भावनांनाच बांधून

माडीवर टाकावे..नाही कोणाचा आरोप

नाही कोणाची तक्रार मझवर

पण माझ्याच तत्वांची

सीमारेषा मला येते आड...

ह्या तत्वांचे मग पारडे जड होते

अन मी पुन्हा त्या

भावनांच्या गठीत कुठेतरी

गुरफटून जाते....


~~पिनल!!!

Monday, July 11, 2011

ओघळनारया त्या आठवणी!!!!

ओघळनारया त्या आठवणी

मनाला स्पर्शून.... दूर गेलेल्या,
पाण्यासारख्याच त्या...
सावरतांना, ओंजळीत थेंबभर मावणाऱ्या!

थेंब थेंब आठवणी
सावरत....बावरणारी मी
जिद्द, पाण्याला मुठीत घेऊन
त्याचे तळे बनवण्याची...

अशीच मग
मी निवांत....
त्या तळ्याकाठी
हरवलेली....

ह्या जीवनाच्या पसाऱ्यातून...
दूर दूर गेलेली...
अन क्षणभर स्वतःत
हरवण्याचा आनंद घेणारी...


~~पिनल!!!

तू .....

सावलीत तुझ्या विसावले होते..  मनालाही माझ्या सुखावले होते.. ते क्षण तुझे नि माझे...  मला जगायचे होते.. का कुणास ठाऊक आज ती सका...