हो ना!!!!
तुला हवी होती तशीच आहे ना.....
अगदी हुबेहूब अपेक्षां मध्ये बसणारी?
तुझ्या नजरेच्या बेडीत बांधलेली...
बोलण्याच्या प्रत्येक शब्दावर पाउल ठेवणारी....
सगळ सगळ कस मनासारख करणारी.....
तुझी गुणी बायको!!!!!
तुला मिरवता याव म्हणूनच....
........
......
....
..
बिचारी वेडी होती....
तुझ्या अपेक्षांमध्ये प्रेम शोधत होती......
तुला आवडेल अस स्वतःला घडवत होती....
ह्या सर्वानमध्ये ती कुठे दूर हरवून गेली होती
त्या कळीला उमलण्यासाठी शरदाची साथच नव्हती....

तीच तुझ्यावर प्रेम होत रे
त्यामुळे तिला ते सहज जमत होत!!!!! 
पण तिला कधी समजलच नाही
नवरा म्हणून..... 
ज्याला मिळवण्याचा अट्टहास होता ...
तो नवरा नव्हताच मुळी....
तो कटपुतलीच्या खेळातल्या .....  
त्या छोट्याश्या भावलीचा मालक होता.......
दोरया सारया त्याच्या हातात होत्या.....
,,,,,,,,,,,,

.....पिनल!!


Like ·  ·  · Promote ·