Wednesday, January 5, 2011

क्षण...

क्षणाचे आपण असतो गुलाम...
क्षणा-क्षणाला करतो चाल...
त्या क्षणाला गाठायची हाव..
पण क्षणाचा नेहमीच पुढाकार....  

No comments:

Post a Comment

तू .....

सावलीत तुझ्या विसावले होते..  मनालाही माझ्या सुखावले होते.. ते क्षण तुझे नि माझे...  मला जगायचे होते.. का कुणास ठाऊक आज ती सका...