Tuesday, April 12, 2011

स्वप्नाची दुनिया!


स्वप्नाची दुनिया
ह्या वाक्यावर जगण्याचा वाटोळा
शोध त्या स्वप्नांचा जीव घेतो माणसांचा
मर-मर मरून स्वप्नांचा शोध
मग शोधा नंतर धरून बसण्याची ओढ....
ह्या ओढा-ओढीत बस गमवतो तोल
आणि हताश पश्च्याताप
ह्यांनाच म्हणावे लागते मग
जीवनाचे मोल!!!!

 ~~~पिनल!!!

No comments:

Post a Comment

माझे.......

शांत बसले...... डोळे लाऊन मनात डोकावले....... काय काय सापडल ?? धूळ खात पडलेली मनाची कोरी पाटी जीच्यावर मी स्वतःच्या विचारांना ...