Saturday, April 30, 2011

फसवे हे नशिबाचे डाव


मृगजळा सारखेच त्यांचे घाव

जगणारयाला मारून

हिस्कावतो कर्तुत्वाचे गाव

 
~~pinall!!

No comments:

Post a Comment

तू .....

सावलीत तुझ्या विसावले होते..  मनालाही माझ्या सुखावले होते.. ते क्षण तुझे नि माझे...  मला जगायचे होते.. का कुणास ठाऊक आज ती सका...