Friday, August 13, 2010

प्रेमाची भाषा

  त्याच्या प्रत्येक शब्दात इतक प्रेम असते की,
खरच मला शब्द शोधण काठीन होऊन बसते.


मग ते प्रेमच शब्द होऊ लागतात,
अन प्रेमाची भाषा निर्माण होते. 


...पिनल चौधरी

2 comments:

तू .....

सावलीत तुझ्या विसावले होते..  मनालाही माझ्या सुखावले होते.. ते क्षण तुझे नि माझे...  मला जगायचे होते.. का कुणास ठाऊक आज ती सका...