Monday, September 13, 2010

चारोळी

का कुणास ठाऊक
पण मन वेढ्यासारखा वागत आहे
आणि उगीचच
अपेक्षांचा ओझ वाहत आहे.
  ..पिनल चौधरी

1 comment:

तू .....

सावलीत तुझ्या विसावले होते..  मनालाही माझ्या सुखावले होते.. ते क्षण तुझे नि माझे...  मला जगायचे होते.. का कुणास ठाऊक आज ती सका...