Monday, September 13, 2010

चारोळी

का कुणास ठाऊक
पण मन वेढ्यासारखा वागत आहे
आणि उगीचच
अपेक्षांचा ओझ वाहत आहे.
  ..पिनल चौधरी

1 comment:

पाऊल

पाऊल पुढे पडत, अगदी सवयीने पण प्रत्येक पावलावर आशा आहे पाऊलो पाउली खचते आहे पडते आहे उठते आहे कुठला गाव माझा दूरवर दिसेना अज...