Tuesday, September 14, 2010

आयुष्याची व्याख्या करते आहे
ते करूनही समजून घेण कठीण आहे. 


...पिनल चौधरी

1 comment:

तू .....

सावलीत तुझ्या विसावले होते..  मनालाही माझ्या सुखावले होते.. ते क्षण तुझे नि माझे...  मला जगायचे होते.. का कुणास ठाऊक आज ती सका...